Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor cliënten van familiecoachpraktijk Wannabee
I. Algemeen
I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als
ouder(s), en kan iedere natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
ii. Opdrachtnemer: “Wannabee Coaching”, gevestigd te Groningen.
“Wannabee Coaching” levert persoonlijke diensten aan ouders en kinderen,
bedrijven en instellingen.
iii. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening
van de opdrachtnemer.
iv. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
v. Offerte of voorstel: een formele aanbieding van werkzaamheden van
“Wannabee Coaching” aan de opdrachtgever.

II. Toepasbaarheid
I. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn
bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

III. Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst
I. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht
van opdrachtgever uitgebrachte voorstel met opdrachtgever is overeengekomen en
aantoonbaar door opdrachtnemer is goedgekeurd.

IV. Overeenkomsten of voorstellen
I. Alle voorstellen of overeenkomsten zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een voorstel/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door
de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

V. Verplichting van de opdrachtgever
I. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke
opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een
voorstel en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te
stellen.

II. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de
opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is.
III. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van
materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal
opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
IV. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het
extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

VI. Geheimhouding
I. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het
beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer
alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
II. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de
bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet
intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter
inzage door de coach en de betreffende (ouders van) cliënt. Ongeacht wie de
dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen coach en
cliënt.
III. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen
plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
IV. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter
beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van
belang kan zijn.
V. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit
artikel ook voor dezen.

VII. Honorarium, kosten, tarieven
I. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht.
II. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd
het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en
opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
III. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt
ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en inclusief
kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.

IV. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de
opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten
bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
V. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een
uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en
op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is
vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als
declarabele uren worden aangemerkt.

VIII. Betaling
I. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de
factuur vermelde datum.
II. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid I genoemde termijn heeft betaald, is de
opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft
aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige
rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te
brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste
aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan een
incassobureau worden ingeschakeld.
III. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die
opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
IV. Betalingen dienen volgens afspraak te worden voldaan.

X. Leveringstermijn
I. Termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als
fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

XI. Opzegging en annulering
I. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de
dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na
mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
II. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden
aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs
gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de
vergoeding wegens winstderving.
IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid
verzuim te zijn:
a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt.

b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
c. bij liquidatie van zijn bedrijf.
V. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

XII. Aansprakelijkheid
I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van een familiecoach kan worden verwacht.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige
informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat
hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen
zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum
van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste
kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee
gelijk te stellen grove nalatigheid.

XIII. Overmacht
I. In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal
door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt,
ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het
nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat
de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan
doen gelden.
II. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht
dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van
de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de
opdracht.

XIV. Vervaltermijn
I. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in
ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

XV. Toepasselijk recht
I. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de
opdrachtnemer.
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder
het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging waarbij de kindercoach is
aangesloten, dan is de kindercoach gehouden aan de bepalingen van haar
beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van
desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de
werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep
wordt gedaan.

K.v.K. nr. 72649372, BTW nr . NL001443277B44